AHS-Suunnittelu Oy

Kes­kus­val­mis­tusta, auto­maa­tio­asen­nuksia ja liik­kuvien työ­ko­neiden ohjel­mointia ammattitaidoilla 

Sähkö-ja automatisointiratkaisut

AHS-Suun­nittelu toteuttaa moni­puo­lisia sähkö- ja auto­ma­ti­soin­ti­rat­kaisuja etenkin val­mis­tavan teol­li­suuden vaa­ti­muksiin. Tar­joamme koko­nais­val­taista pal­velua aina suun­nit­te­lusta kes­kusten val­mis­tukseen, ohjel­mointiin, sähkö- ja auto­maa­tio­asen­nukseen sekä käyt­tö­kou­lu­tukseen. Rää­tä­löimme auto­ma­ti­soin­ti­rat­kaisut asiak­kai­demme yksi­löl­lisiin käyt­tö­tar­peisiin tai toteu­tamme ne tilaajan val­miiden kuvien pohjalta.

Meillä on moni­puo­lista koke­musta eri­laisten kes­kusten val­mis­tuk­sesta ja logiik­kaoh­jel­moin­nista eri­tyi­sesti val­mis­tavan teol­li­suuden tuo­tan­to­lin­jojen tar­peisiin. Lisäksi olemme eri­kois­tuneet liik­kuvien työ­ko­neiden ohjaus­jär­jes­telmien suun­nit­teluun ja mobii­li­so­vel­lusten ohjelmointiin.

Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme kat­ta­vasti koko Suo­messa. Asiak­kai­tamme ovat teol­li­suuden yri­tykset eri aloilta.

teollisuuden-automaatiokeskukset

Teollisuuden automaatiokeskukset

Suun­nit­te­lemme ja val­mis­tamme laa­duk­kaita ja luo­tet­tavia auto­maa­tio­kes­kuksia moniin val­mis­tavan teol­li­suuden tarpeisiin. 

sahko-ja-automaatioasennukset

Sähkö- ja automaatioasennukset 

Toi­mi­tamme ja asen­namme kai­kille val­mis­tavan teol­li­suuden aloille sähkö- ja auto­maa­tio­jär­jes­telmiä sekä niiden osia. 

liikkuvien-tyokoneiden-ohjausjarjestelmat

Liikkuvat työkoneet

Suun­nit­te­lemme ja val­mis­tamme ohjaus­jär­jes­telmiä liik­kuviin työ­ko­neisiin sekä toteu­tamme mobii­li­so­vel­lusten ohjel­mointia vaa­ti­viinkin tarpeisiin.

Automaatiotekniikan huippu Suomesta 

AHS-Suun­nittelu Oy on perus­tettu vuonna 2012 ja ammat­ti­lai­semme ovat toi­mineet sähkö- ja auto­maa­tio­alalla jo vuo­desta 2000 lähtien. Lähes kah­den­kym­menen vuoden koke­muksen, logiik­kaoh­jel­moinnin huippu-ammat­ti­laisten ja uusimman tek­no­logian avulla pys­tymme tuot­tamaan äärim­mäisen tehok­kaita ja eri alojen tuo­tan­to­lin­jojen yksi­löl­liset tarpeet täyt­täviä auto­maa­tio­jär­jes­telmiä ja ede­saut­tamaan sitä kautta tilaa­jiemme kil­pai­lu­kykyä omalla alallaan. Tär­keimpänä tavoit­tee­namme on var­mistaa jokai­selle asiak­kaal­lemme jatkuva ja tehokas tuo­tanto, ilman häi­riöitä.