Teollisuuden automaatiokeskukset

Pal­ve­lemme kes­kus­val­mis­tuk­sessa teol­li­suusa­lojen yri­tyksiä kat­ta­vasti koko Suo­messa. 

teollisuuden-automaatiokeskukset

Automaatiokeskusten suunnittelua

Suun­nit­te­lemme ja val­mis­tamme laa­duk­kaita ja luo­tet­tavia auto­maa­tio­kes­kuksia moniin val­mis­tavan teol­li­suuden tar­peisiin. Suun­nit­te­lemme sähkö- ja auto­maa­tio­kes­kukset alusta asti asiakkaan tar­peiden mukaan tai vaih­toeh­toi­sesti toteu­tamme kes­kus­val­mis­tusta esi­mer­kiksi tilaajan val­miiden kuvien perus­teella.  

Meiltä saat kaiken auto­maa­tio­pro­sessiin tar­vit­tavan suun­nit­te­lusta, asen­nukseen, ohjel­mointiin ja käyt­töön­ottoon. Toteu­tamme myös van­hojen ohjaus­kes­kusten päi­vi­tystä ja modernisointia.

sahko-ja-automaatioasennukset

Keskusvalmistusta

Olemme toteut­taneet sähkö- ja auto­maa­tio­kes­kuksia monille teol­li­suuden aloille puu- ja saha­teol­li­suu­desta ren­gas­teol­li­suuteen. Meillä on vahvaa koke­musta niin tuo­tan­to­lin­jas­tojen kuin raskaan teol­li­suuden auto­maa­tiosta.  

Teemme kaikki val­mis­tavan teol­li­suuden auto­maa­tioon tar­vit­tavat kes­kukset ja osat ohjaus­pul­pe­teista ja rivi­lii­tin­ko­te­loista kote­loi­tuihin kes­kuksiin ja moot­to­ri­kes­kuksiin.  Toi­mi­tamme myös muut kes­kus­kom­po­nentit, kuten kyt­kimet, kat­kai­sijat ja suo­ja­laitteet. Kaikki sähkökes­kukset ja auto­maa­tio­kes­kukset val­mis­tetaan käyttäen luo­tet­tavien val­mis­tajien laa­duk­kaita kom­po­nentteja.  

Jokainen val­mis­ta­mamme keskus tes­tataan ja tar­kis­tetaan aina huo­lel­li­sesti ennen sen lähet­tä­mistä asiak­kaalle. Lisäksi tar­joamme yri­tyk­sille myös asian­tun­tevaa asen­nus­pal­velua ja asen­nus­val­vontaa vaa­ti­viinkin kohteisiin.