Liikkuvat työkoneet

Tar­joamme moni­puo­lisia rat­kaisuja liik­kuvien työ­ko­neiden ja eri­kois­ajo­neu­vojen ohjausjär­jes­telmiin. 

liikkuvien-tyokoneiden-ohjausjarjestelmat

Liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmät 

Suun­nit­te­lemme ja val­mis­tamme ohjaus­jär­jes­telmiä liik­kuviin työ­ko­neisiin sekä toteu­tamme mobii­li­so­vel­lusten ohjel­mointia vaa­ti­viinkin tar­peisiin. Suun­nit­te­lemme ohjaus­jär­jes­telmiin tilaajan toi­veiden mukaan kaikki ohjel­moi­tavat logiikat, näytöt ja muut oheis­laitteet. Toteu­tamme myös ole­massa olevien jär­jes­telmien modernisointia.

Asiantunti­joil­lamme on vuosien kokemus sähkö- ja auto­maa­tio­asen­nuk­sista. Suo­ri­tamme val­mis­ta­miemme kes­kusten ja kote­loiden asen­nukset sekä kaa­pe­leiden kyt­kennät aina asian­tun­te­vasti ja tur­val­li­sesti stan­dardien sekä ase­tusten mukai­sesti.  

Raskaan kaluston ohjauspaneelien ohjelmointi 

Liik­kuvien työ­ko­neiden, kuten sora- ja tuk­ki­au­tojen kal­taisen raskaan kaluston ohjausjär­jes­telmien ohjel­moin­nissa kes­keistä on tur­val­lisuus ja luo­tettava toi­mivuus. Oman eri­kois­vaa­ti­muk­sensa aiheuttaa työ­ko­neiden liik­keestä aiheutuva tärinä sekä liik­kuvien koneiden käyttö äärim­mäi­sis­säkin olo­suh­teissa.  Pys­tyäk­semme takaamaan asiak­kaalle laa­dukkaan ja varman jär­jes­telmän käy­tämme ohjaus­jär­jes­telmien val­mis­tuk­sessa ja ohjel­moin­nissa uusinta tek­no­logiaa. Suun­nit­te­lussa huo­mioimme aina tur­val­li­suuden ja voi­massa olevat stan­dardit sekä ase­tukset.  

 

Tes­taamme kaikki ohjausjär­jes­telmät huo­lel­li­sesti ennen käyt­töön­ottoa, jotta pys­tymme takaamaan tuotteen laadun ja kes­tä­vyyden ilman tar­vetta myö­hem­mille kor­jauk­sille. Haluamme tarjota asiak­kail­lemme koko­nais­val­taista pal­velua aina suun­nit­te­lusta, ohjel­mointiin ja jär­jes­telmän käyt­tö­kou­lu­tukseen.   

Asian­tun­ti­joil­lamme on laaja-alainen tie­tämys logiik­kaoh­jel­moin­nista ja sähkö- sekä auto­maa­tio­suun­nit­te­lusta. Niiden lisäksi panos­tamme työs­sämme riskien tun­nis­ta­miseen, kom­mu­ni­kaa­tioon ja luot­ta­mukseen. Työn läpi­nä­kyvyys, luot­tamus ja asiakkaan tar­peiden kuun­te­le­minen ovat avai­na­se­massa jokai­sessa pro­jek­tis­samme.  

Asiantuntijoillamme-on-laaja-alainen-tietamys-logiikkaohjelmoinnista