Sähkö- ja automaatioasennukset

Tar­joamme sähkö- ja auto­maa­tio­asen­nusta teol­li­suu­de­nalan yri­tyk­sille kaik­kialle Suomeen.

Asennukset teollisuusautomaation tarpeisiin

Toi­mi­tamme ja asen­namme kai­kille val­mis­tavan teol­li­suuden aloille sähkö- ja auto­maa­tio­jär­jes­telmiä sekä niiden osia. Olemme kes­kit­tyneet etenkin tuo­te­lin­jalla tar­vit­taviin auto­ma­ti­soin­teihin. Logiik­kaoh­jel­moinnin lisäksi meillä on vahvaa osaa­mista myös auto­maa­tio­kes­kusten suun­nit­te­lusta ja val­mis­tuk­sesta. Sähkö- ja auto­maa­tio­asen­ta­jamme asen­tavat sekä asiakkaan vaa­ti­musten ja toi­veiden mukaan suun­ni­tellut ja toteu­tetut kes­kukset että valmiit kom­po­nentit asiak­kaiden tiloissa. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme myös asen­nus­val­von­nassa.  

 Asiantunti­joil­lamme on vuosien kokemus sähkö- ja auto­maa­tio­asen­nuk­sista. Suo­ri­tamme val­mis­ta­miemme kes­kusten ja kote­loiden asen­nukset sekä kaa­pe­leiden kyt­kennät aina asian­tun­te­vasti ja tur­val­li­sesti stan­dardien sekä ase­tusten mukai­sesti.  

Vanhojen sähkö- ja automaatiolaitteiden modernisointi 

Etenkin tuo­tan­to­lin­joihin kes­kit­tyvän uus­a­sen­nuksen lisäksi meillä on vahvaa osaa­mista myös van­hojen auto­maa­tio­jär­jes­telmien päi­vit­tä­mi­sestä ja moder­ni­soin­nista. Vanhoja jär­jes­telmiä päi­vit­tä­mällä voidaan pidentää niiden käyt­töikää kus­tan­nus­te­hok­kaasti sekä lisätä niihin uusia tar­peita vas­taavia toimintoja.

Moder­ni­soi­malla tuo­tan­to­linjan auto­maa­tio­tek­niikat tur­val­lisuus- ja auto­maa­tio­ta­soltaan nyky­päivän vaa­ti­muksia vas­taa­viksi pys­tytään myös lisäämään tuo­tannon tehok­kuutta ja sitä kautta tuot­ta­vuutta.  

Käy­tämme asen­nuk­sissa ja auto­maa­tio­jär­jes­telmien val­mis­tuk­sessa tehok­kainta ja uusinta tek­no­logiaa taa­tak­semme toi­mivan jär­jes­telmän ja sen myötä tilaa­jalle laa­dukkaan lop­pu­tuotteen.